הכיסויים הביטוחיים
 
תכניות ביטוח - סקירה

 פרק זה מרכז את הכללים העיקריים של חלק מתוכניות הביטוח הנמכרות   בישראל, לשימושו של הסוכן המתחיל.

1. התוכניות יחולקו ויוצגו ב - 4 קבוצות כדלקמן:
א. ביטוחים להבטחת קרן לעת זקנה וביטוח למקרה מוות(כולל ביטוחי  יסוד).
ב. ביטוחים לצמצום נזקי מוות - ריסק.
ג. ביטוחים לצמצום נזקי נכות ואובדן כושר עבודה.
ד. ביטוחי בריאות, מחלות וסיעוד.

2. יודגש כאן, כי החומר מוצג בתמציתיות רבה ואינו פוטר מלקרוא  בעיון את תנאי הפוליסה ונספחיה. חובה לקרוא את הפוליסה במקביל לעיון  בפרק זה.

3. להלן רשימת תוכניות הביטוח המוצגות בחוברת זו (לפי סדר הצגתן):
א. מעורב
ב.  יתרון לעצמאי ("תגמולים 100")
ג.  ביטוח מעורב לזמן פרעון קבוע (זפ"ק)
ד.  כל החיים
ה.  גמלא
ו.  עדיף
ז.  מגן+ רמה
ח.  הכנסה למשפחה
ט.  מוות מתאונה
י.  נכות מתאונה
יא.  אבדן כושר עבודה - פיצוי חודשי ושחרור
יב. הרחבות לתשלום סכום הביטוח במקרה נכות מלאה ותמידית
יג.  מחלות קטלניות
יד.  ביטוח סיעודי

ביטוח  מעורב
התכנית אינה נמכרת יותר מ-1.7.2001


1.    מהות התוכנית

א.   הביטוח משמש כביטוח יסודי בלבד ושייך לקבוצת הביטוחים שתכליתם לסייע בצבירת קרן לגיל פרישה או למטרה אחרת, בנוסף לסיכון המוות.
ב.       התכנית מבטיחה סכום קבוע מראש שישולם בקרות הראשון מבין המקרים :
מות המבוטח  במהלך תקופת הביטוח
בחיי המבוטח  בתום תקופת הביטוח


2.    פרטים טכניים

א.  גיל כניסה מזערי - 18.
ב.  תקופת ביטוח מזערית - 15 שנה. ניתן לרכוש ביטוח זה לתקופה קצרה 
                 יותר,אך לא יותר 

ג. פחות מ - 5 שנים, על ידי כל מי שתקופת הביטוח שלו תסתיים בגיל הפרישה.   
             (דוגמא: בגיל 55 ניתן לרכוש בטוח ל-10 שנים).
ד.  תקופת ביטוח מירבית - לא יותר מגיל 75 (יש חברות המגבילות ל - 70).
ה.  סכומי ביטוח - בלתי מוגבלים.
ו.  סיכוני מלחמה - מכוסים.
ז.  ביטוחים עסקיים -  התכנית יכולה  לשמש כביטוח יסודי לביטוח מנהלים  
            וביטוחי
   תגמולים לעצמאיים.
ח.  פדיון וסילוק - יש אפשרות לפדיון או סילוק החל מתום 24 חודשים בהם שולמה
   פרמיה ברציפות.
ט.  נספחים - לתוכנית יסוד זו ניתן לצרף את כל תוכניות הביטוח  המשמשות 

3    שימושים

א.  ביטוח זה מתאים לכל הגילים ולכל המטרות מכיוון שהוא מאפשר צבירת  קרן (קרי - חיסכון) לכל עת, כפי שנקבע מראש בפוליסה ובעיקר לגיל  זקנה וכן מאפשר יצירת קרן למקרה מוות, המיועדת למוטבים לצורך  קיומם הכלכלי והבטחת עתידם (חינוך, נישואין, כלכלה וכו').

ב.  התשלום לביטוח זה מאושר על ידי שלטונות מס הכנסה לצורכי ניכוי וזיכוי, ואי
                 לכך
  יכולה תכנית זו לשמש כיסוד לביטוחי מנהלים ולביטוחי "תגמולים לעצמאים".

ג. בביטוחי פרט מומלץ לקבוע מועד תום תקופת ביטוח לגיל 65 או 70, אם כי ניתן לקבוע  תקופות ביטוח קצרות יותר שמשמען ניצול הקרן  שנצברה בתוכנית שלא למטרות  הבטחת זקנה,  אלא למטרות אחרות.
 
יתרון לעצמאי(מוכרת  גם בשם "תגמולים 100")
התכנית אינה נמכרת יותר מ-1.7.2001

1. מהות התוכנית

א.  זהו ביטוח שבעיקרו הוא מעורב לגיל 65 בלבד, בסכום ביטוח מופחת למקרה מוות .
ב.  בתוכנית זו, סכום הביטוח למקרה מוות שונה מסכום החסכון  הנקוב בפוליסה,
  
   סכום הביטוח למקרה מוות    = גיל כניסה * 2 * סכום החסכון לגיל 65
                                                                              100

   דוגמא: חיסכון לגיל 65 100,000 ₪  בגיל כניסה  30

   סכום ביטוח למקרה מוות   = 60,000 = 30 * 2 * 100,000
                                                                                      100

ג.  מסיבה זו הפרמיה לביטוח זה נמוכה יותר מהפרמיה הנדרשת לביטוח מעורב
   רגיל , באותו סכום חסכון לגיל 65 ובאותו גיל כניסה.

2.    שימושים

א.  התוכנית יכולה לשמש אך ורק כפוליסת "תגמולים לעצמאים" לפי סעיף 47 לפקודת                                                                                      מס הכנסה והיא  מוכרת לניכוי וזיכוי על ידי מס הכנסה. התכנית אינה נמכרת שלא כקופת גמל.
ב.  התכנית מתאימה למי שזקוק ליותר חיסכון ופחות לביטוח חיים.

 

3.   לתכנית יש ערכי פדיון מוגדלים בשנים הראשונות, ובין תנאי התכנית מצוין כי אם שולמו פרמיות עבור 5 שנים לפחות, הרי שבמקרה פדיון לאחר 15 שנים ומעלה לא יפחת ערך הפדיון מ-90% מס"ה הפרמיה ששולמה בגין התכנית.

 

 
זפ"ק -  ביטוח מעורב לזמן פירעון קבוע
   התכנית אינה נמכרת יותר מ-1.7.2001


1.    מהות התוכנית

א. הביטוח הוא מסוג מעורב וחלים עליה כל הכללים והפרטים הטכניים כמו בביטוח מעורב.
ב. התוכנית שונה מביטוח מעורב רק בשני מרכיבים אשר הופכים אותה לייחודית והם:

ג. במקרה מוות המהלך תקופת הביטוח סכום הביטוח אינו משולם מיידית למוטבים אלא נשמר בחברת הביטוח עד למועד תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה. רק במועד זה מועבר סכום הביטוח לידי המוטבים.
ד. הפרמיה לביטוח זה נמוכה מהפרמיה לביטוח מעורב לתקופה מקבילה וזאת עקב הפרשי הריבית שנוצרים כתוצאה מהעובדה שסכום הביטוח אינו משולם מיידית אלא נשמר בידי החברה.
ה. פוליסות שתחילת הביטוח בהן הוא החל ב - 1.1.91 תפעלנה בהתאם לעקרונות של פוליסה                              המשתתפת ברווחים.

2.    שימושים

 העובדה כי כספי הביטוח, במקרה מוות, נשמרים בידי החברה, מתאימה את התכנית לאוכלוסיה  של מבוטחים המבקשים להבטיח כי במקרה מותם יעמוד בכל זאת סכום מסוים בתאריך מסוים  לרשות המוטב. בדרך כלל המטרה היא להבטיח השכלה גבוהה או השתתפות בדירה לילדו של המבוטח. בדרך זו מובטח כי הסכום  אמנם יתקבל במועד המתוכנן, ויעשה בו שימוש ממש למטרה לה נועד. (בביטוח חיים רגיל, אם הילד הוא המוטב, רשאי האפוטרופוס להשתמש בסכומים אותם קיבל עבור הילד לצרכיו השוטפים של הילד !)

 המגבלה של תוכנית זו היא כי תקופת הביטוח בה היא קצרה (בדרך כלל לא יותר
 מ - 22 - 23 שנים). בכך נחשף המבוטח  לחוסר כיסוי ביטוח כאשר מסתיימת  התוכנית. לפיכך תוכנית זו מומלצת רק כתוכנית ביטוח נוספת ומשלימה לביטוח קבע  אחר שהוא לתקופה ארוכה (גיל 65 ומעלה).

   בכל מקרה מומלץ  להוסיף לפוליסה ביטוח ריסק (מגן) בגובה הביטוח היסודי וזאת כדי להבטיח גם תשלום מיידי של סכום ביטוח בעת המוות.

 

 

 

 

 


 

ביטוח לכל החיים (לעתים מכונה בשם "מעורב לגיל 95")
   אינה נמכרת יותר מ-1.7.2001

1.    מהות התוכנית
א.  הביטוח משמש כביטוח יסודי ושייך לקבוצת הביטוחים שתכליתם היא לסייע בצבירת קרן לעת זיקנה, בנוסף לסיכון המוות.  סכום הביטוח המלא משולם רק במקרה מוות.
ב.  תוכנית זו היא תוכנית הביטוח הקלאסית בעולם כולו כיוון שגמישותה רבה והיא קובעת כי סכום הביטוח המלא ישולם רק עם מותו של המבוטח.  בכך שלא נקבע  מועד סיום לביטוח, נשארת ההחלטה מתי להפסיק את הביטוח בידי המבוטח.
ג.  ייחודה של התוכנית הוא בהיותה היחידה המעניקה ביטוח חיים לגילאים מבוגרים (תקופת ביטוח עד גיל 95).
ד. פוליסות שתחילת הביטוח בהן הוא החל ב - 1.1.91 תפעלנה בהתאם לעקרונות של פוליסה משתתפת ברווחים.

2.    פרטים טכניים

א.  גיל כניסה מזערי - 18.
ב.  תקופת ביטוח - לגיל 95 , כלומר - לכל החיים.
ג.  תשלום פרמיה - קיימות ארבע אפשרויות לתשלום הפרמיה:
תשלום לאורך כל תקופת הביטוח - כלומר לכל החיים, וכן תשלום שיימשך עד גיל 70 או עד גיל 65       או עד גיל 60 , כאשר מעבר לתקופת התשלום  שנקבעה בפוליסה תמשיך התכנית להיות בתוקף מלא, ללא  צורך בתשלום פרמיה וזאת עד גיל 95.
ד. גיל כניסה מירבי -  65  שנה. במקרים מיוחדים אפשר לבטח אנשים מבוגרים  יותר 
ה. סכומי ביטוח - בלתי מוגבלים.
ו. סיכוני מלחמה - מכוסים.
ז.  ביטוחים עסקיים - התכנית אינה מוכרת כביטוח עסקי מטעם שלטונות המס,  אלא רק כקופת גמל לעצמאים, וגם זאת רק אם תקופת התשלום מוגבלת לגיל 65.
ח.  פדיון וסילוק - יש אפשרות לפדיון או סילוק החל מתום שנתיים או שלוש (תלוי בגיל הכניסה). ייחודה של תוכנית זו הוא בגמישותה, המאפשרת פדיונות וסילוקים חלקיים המאפשרים בדרך זו  שינויים בסכומי ביטוח ובפרמיות בהתאם לצרכים ויכולת המבוטח וכן שימוש בכספי פדיונות.
ט.  לתוכנית יסוד זו ניתן לצרף את התוכניות  המשמשות  כנספח (עד לביטולן בגיל 65).

3.    שימושים

א.  ביטוח זה משמש כריסק עם פרמיה קבועה לכל החיים. עם זאת הפוליסה מתנהגת כמו ביטוח מעורב מעצם הבטחת ערכי פדיון וסילוק  (שלא מובטחים בכל תוכנית ריסק שהיא).
ב.  לכאורה מתאימה התוכנית לבעלי גיל מתבגר אשר רוצים להבטיח  ביטוח חיים לתקופת הזקנה - גם לאחר גיל הפרישה , אך גם לצעירים כדאי היה לקנות תוכנית זו כיוון שהפרמיה נמוכה ומבטיחה להם ערכי פדיון וסילוק גבוהים בגיל  מתקדם.

 
גמלא ( אינה נמכרת יותר לאחר 1.7.2001)

1.    מהות התוכנית

א.  תכליתה של תוכנית זו להעמיד לרשות המבוטח גמלאחודשית לעת פרישה  כאשר גובה הגמלאנקבע מראש על ידי המבוטח עפ"י רצונו, ואינו קשור להכנסתו לפני הפרישה.
ב.  התוכנית משמשת כתוכנית יסוד בלבד. היא ייחודית לחברות הביטוח מאחר ואין כל גוף אחר (ממשלתי או בנקאי) שיש בידו היכולת להבטיח פנסיה  נתונה וקבועה מראש.
ג.  פוליסות שתחילת הביטוח בהן היא החל ב - 1.1.91 תפעלנה בהתאם לעקרונות הפוליסה המשתתפת ברווחים.

2.    פרטים טכניים

א.  הגיל בו ניתן להתחיל ולקבל את הגמלאהחודשית הוא: לגבר: 60, 65 או 70.  לאישה: 55, 60 או 65.
ב.  חברת הביטוח המתחייבת לשלם גמלא חודשית החל מגיל הגמלא, כפי  שנקבע בפוליסה לכל ימי חייו של המבוטח, ובכל מקרה לא פחות מ - 120 גמלאות (זאת במקרה בו ימות לפני ששולמו 120 גמלאות).
ג.  עד שנה לפני גיל הגמלא אפשר לבקש שינויים או היוון - האפשרויות מפורטות בתנאי הפוליסה. קיימות אופציות לשנות את דרך קבלת הגמלא- למשל :
1. להקטין את תקופת הגמלא המינימלית מ-120 ל-60 חודש, והגדלת הגימלא.
2. ביטול התקופה המינימלית לתשלום הגמלאבכלל, והגדלה נוספת של הגמלאהחודשית.
3. ביטול תקופת הגמלאהמינימלית, ותשלום מענק של 25 גימלאות במקרה מות. באופציה זו הגמלאתקטן.
4. חישוב בו המבוטח מבקש כי % מסויים מהגמלאישולם לבת זוגו אחריו לכל ימי חייה - אופציה זו מחושבת על פי הפרש הגילים בין בני הזוג, ומחושבת בעת הבקשה. גם אופציה זו מקטינה את הגמלאהחודשית שתשולם.
ד. קיימות 4 תוכניות גמלא:
5. גמלאא' או גמלאב' - תמורת פרמיה שנתית (שוטפת), ההבדל ביניהן הוא בהבטחה למקרה מוות. (ראה להלן)
6. גמלאג' - בפרמיה חד-פעמית אך הגמלאתשולם בעתיד, בהגיע המבוטח לגיל הגמלאשנקבע מראש.
7. גמלאד' - גם היא בפרמיה חד-פעמית, אלא שהגמלא משולמת משולמת באופן מיידי - בראשון לחודש הקרוב ליום ההפקדה החד- פעמית.
ה.  במקרה של מוות מוקדם, היינו, לפני ששולמה הגמלא הראשונה, תיתכנה  שתי אפשרויות:
1)  בתוכנית גמלא א' או גמלאג' - חברת הביטוח תחזיר את סה"כ הפרמיות  ששולמו, כשהן צמודות במלואן למדד או תשלם את ערך פדיון הפוליסה - לפי הגבוה מבין השניים. בתוכניות אלו אין ביטוח חיים, ולכן גם אין צורך בהוכחת בריאות כדי לרכוש את התוכנית.
2)  בתוכנית גמלא ב' - חברת הביטוח תשלם סכום ביטוח חיים חד-פעמי בגובה של 75 גמלאות חודשיות או שתחזיר את סה"כ  הפרמיות ששולמו עד לתאריך המוות או את ערך הפדיון של הפוליסה -  על פי  הסכום הגבוה מבין השלושה.
3) בגמלאד' , מאחר ותשלום הגמלאהוא מיידי, אין משמעות למקרה מוות לפני גיל הגימלא, בתכנית זו יש להחליט במקום על האופציה הנבחרת לקבלת הגמלאהחודשית - ראה סעיף ג' לעיל.
ו. שקולי מס - הפרמיה, עד לגובה של 16% מ"ההכנסה המזכה", מוכרת  לצורך קבלת ניכוי וזיכוי על פי הוראות סעיפים 45 ו-47 לפקודת מס הכנסה, ומוכרת גם לביטוחים עיסקיים.
ז.  לתוכנית גמלא ב', אשר יש בה סיכון מוות,  ניתן לצרף את תוכניות הביטוח המשמשות כנספחים.

3.    שמושים

א.  זו תוכנית שנועדה להבטחת זקנתם של עצמאיים להם אין כל קרן פנסיונית או אחרת.

ב. התוכנית מאפשרת לשכירים להם יש אלטרנטיבות אחרות, לתכנן את פרישתם בכך שתהיה להם פנסיה חודשית עפ"י רצונם ללא תלות בגורמים בלתי ניתנים לחיזוי (כגון: גובה שכר עבודה, רציפות בעבודה וכו').
ג.  לתוכנית יש ערכי פדיון גבוהים במיוחד.
ד.  התוכנית משמשת כתוכנית יסוד לביטוחים עסקיים (מנהלים ותגמולים לעצמאיים), בעיקר נוכח הפתרונות הביטוחיים מחד גיסא ויתרונות המס מאידך.

מקדמי היוון גמלא- פוליסות משנת 1991- 2001
לכל 100 ₪ גמלאחודשית
גיל הגימלא  גבר  אשה
55 23,474            

60   19,079        20,934

65   16,663          18,381

70    14,518  

מקדמי היוון גמלא- פוליסות 1988-1990
לפי גמלאלכל 10,000 והיפוך הגימלא

גבר - 65  65.29  15,315

גבר - 70  73.96  13,520

אשה - 60  53.25  18,780

אשה - 65  59.77  16,730

מקדמי היוון גמלאעד שנת 1988
(מנהלים - גם שנת    9 - 1988)

גבר - 65 69.35   14,420

גבר - 70 77.82  12,850

אשה - 60 57.47  17,400

אשה - 65 63.90  15,650

עדיף ישן - (התכנית כפי שנמכרה עד 1.7.2001)

1.    מהות התוכנית

א.  הביטוח משמש כביטוח יסודי בלבד ושייך לקבוצת הביטוחים שתכליתם לצבור קרן או                        פנסיה לעת זקנה, בנוסף לסיכון המוות.
ב.  בביטוח זה בגרסתו הבסיסית מיועדים 72% מהפרמיה לחיסכון מצטבר (החל ב - 1.1.91 לפי העקרונות של פוליסה משתתפת ברווחים) ו- 28% מהפרמיה משמשים לרכישת ביטוח חיים. ניתן לשנות היחס בדרך של הגדלת חלק החיסכון על חשבון ביטוח החיים, ולחילופין להוסיף ריסק כדי להשיג את  ההיפך. הגדלת החסכון נעשית ע"י הקצאת חלק מן הפרמיה ל"חסכון מיוחד" (או חסכון ב'" , חסכון "טהור" וכו', כפי שהוא מכונה בחברות שונות), כך שרק חלק מן הפרמיה מתחלק ביחס % 28-72%, וממילא חלק קטן יותר מופנה לריסק.
ג.  בגיל פרישה (בהתעלם משיקולי מיסוי שידונו בנפרד) אפשר לקבל סכום חד פעמי מהיוון  החיסכון או גמלא חודשית אשר נגזרת מהחסכון שהצטבר על פי מפתח קבוע , שהוא בעצם מקדם ההיוון של הגמלא- לפי בחירה. 
ד.  גובה סכום ביטוח החיים נקבע כל חודש בהתאם לגובה הפרמיה המיועדת מדי חודש לסעיף זה, וגילו של המבוטח באותו חודש. הגיל הביטוחי לפיו מחושב סכום הבטוח  מתעדכן אחת לשנה.
ה. בביטוח מנהלים אפשר שהפרמיה תקבע על ידי המעביד בהתאם לשכר החודשי הנכון, היינו הפרמיה איננה צמודה למדד כבפוליסות אחרות, אלא יכולה להיות נגזרת קבועה של השכר, ואפשר שתהיה צמודה לתוספת היוקר, עם/בלי תקרה.
ו.  בביטוחי "תגמולים לעצמאיים" או פרט רגיל, הפרמיה צמודה למדד ונגבית בהוראת קבע בנקאית.
ז. הסכום שישולם במקרה מוות הוא צירוף של סכום הביטוח שנרכש תמורת הפרמיה החודשית         האחרונה, בתוספת החיסכון שנצבר בתוכנית.
ח.  תקופת הביטוח בפוליסה זו אינה מוגדרת מראש. כל עוד יש תשלומים לתכנית תהיה הפוליסה בתוקף,  אך בגיל 65 מתבטל הסכון למקרה מוות,  והפוליסה ממשיכה כתוכנית חיסכון בלבד.
ט.  לתוכנית זו ניתן לצרף את כל התוכניות המשמשות כנספח.
י. הפרמיה בתכנית זו משולמת אך ורק חודשית, ללא אופציות לאופן תשלום אחר.
יא. ערכי הפדיון הם פונקציה של הפרמיה שהופנתה לתכנית הביטוח היסודית  :
• מתום השנה השניה ועד תום השנה השישית - 80% מהפרמיה שהופנתה לחסכון מהפרמיה.
• מתום נשנה השישית - תוספת של 4% לכל שנה, כך שבתום 10 שנים יהיה ערך הפדיון 100% מהפרמיה שהופנתה לחסכון.
• הפרמיה שהוקצתה לחסכון מיוחד/נוסף/טהור תעמוד לרשות בעל הפוליסה במלואה בעת פדיון.
• בביטוח מנהלים קיימת טבלה של ערכי פדיון מיוחדים למקרה עזיבה - ב-5 שנים הראשונות 70% מהפרמיה היסודית, בין השנה ה-5 לתום השנה ה-10 - 71% , ומתום השנה ה-10- 72% מהפרמיה שהופנתה לתכנית היסודית, כך שאין כל קנס ביטוח. גם בביטוח מנהלים מלוא הפרמיה שהופנתה לחסכון  נוסף/מיוחד תעמוד לרשות בעל הפוליסה בכל מקרה של פדיון.
2.    שימושים

א.  התוכנית מתאימה בעיקר לביטוחי מנהלים בהם המעביד מעוניין להפקיד תשלומים רק בהתאם לשכר העובד, כפי שהוא משתנה מעת לעת, ולא בהצמדה למדד.
ב.  הפוליסה יכולה לשמש גם כביטוח תגמולים לעצמאים, ובהיותה תכנית המבטיחה קצבה (גמלא) חודשית, ניתן לנצל בה את הקלות המס המיוחדות לתכניות הקצבה.
תכנית "עדיף" חדשה - 2001. (קיימים הבדלים בין החברות, ולכן להלן עיקרי החידושים)

החל ביולי 2001 נמכרת תכנית "עדיף" בשתי גרסאות : תכנית לקצבה, ותכנית "הונית" שאינה מבטיחה קצבה. זהו, למעשה ההבדל העקרוני בין שתי התכניות.

שתי התכניות מבוססות על חלוקת חסכון/סיכון ביחס של % 80-20% , לעומת התכנית הישנה, ואולם תעריפי הסיכון הוזלו באופן ניכר, ע"י שימוש בטבלאות תמותה מתקדמות  ביותר. התעריף  אינו תעריף אחיד, וקיימים הבדלים בתעריפי הביטוח ( הריסק) בין חברות הביטוח.

החל משנת 2001 נקבעו תעריפים לגבר ולאישה למעשן ולא מעשן .
בנוסף לשינוי בתעריפים שונו גם ערכי הפדיון והם גבוהים יותר , עד כי בתום 5 שנות ביטוח עומדים מלוא 80% מהפרמיה שהופנו לחסכון ( וכן מלוא החסכון בנוסף, אם היה) במלואם לרשות המבוטח, ללא כל קנס.  !להזכירך - בתכנית "עדיף" הישנה מצב זה היה קורה רק לאחר 10 שנים!

קיים ערך פדיון כבר בתום 12 חודש בפוליסות שאינן ביטוח מנהלים. (ב"עדיף" ישן - לאחר 24 חודש ).

 גם בשימוש כ-"ביטוח מנהלים" יש לתכניות אלה ערכי פדיון גבוהים משמעותית לעומת התכנית הישנה.

לאור הארכת תוחלת החיים מובטח כי בגרסה המבטיחה קצבה חודשית , תשולם הקצבה לכל חייו של המבוטח, אך לא פחות  מ-180 חודש בשונה מהתוכניות הקודמות שהן הבטיחו 120 גמלאות .

הארכת תקופת הביטוח ( הריסק) מגיל 65 בתכנית הישנה, בחלק מהחברות ניתן להמשיך ולקיים בפוליסה ריסק למקרה מוות עד לגיל 70.

לעומת התכניות הישנות, תקופת הביטוח - וגם תקופת החיסכון !!- מסתיימת בגיל 70.

בתכנית הקצבה החדשה אין הבטחה למקדם היוון - והוא עלול להשתנות במהלך חיי הפוליסה.

 

 

 

 

 

 


ערכי פדיון וסילוק

בפוליסות הצוברות חסכון, מצטברים ערכי פדיון בפוליסות החל מתום השנה השניה בגינה שולמו פרמיות לתכנית. ערך פדיון פירושו - הסכום אותו יכול המבוטח לקבל מחברת הביטוח תמורת ביטול הפוליסה. (למעשה - החברה "פודה" את התחייבויותיה מידי המבוטח על ידי תשלום ערך הפדיון).

בשנתיים הראשונות אין לפוליסות ערך פדיון משום שעיקר הוצאותיה של חברת הביטוח הן בשנים הראשונות לקיומה של הפוליסה, ועליה לכסות את הוצאותיה במקרה ביטול הפוליסה.

בפוליסות החדשות המופקות מאמצע שנת 2001 יש ערכי פדיון כבר מתום שנת הביטוח הראשונה, והפדיון בתום 5 השנים הראשונות הוא 100% מהפרמיה ששולמה למרכיב החסכון, ללא קנס ביטול.

מובן כי ערכי הפדיון בשנים הראשונות משקפים "הפסד" למבוטח, באשר חלק גדול מהפרמיה ששולמה הופנה לרכישת הסיכון, והתשואה אותה משיגה חברת הביטוח על השקעתה אינה מספיקה כדי לכסות על עלויות הסיכון והניהול שהחברה גובה מהפוליסה.

לעומת זאת, בפוליסות הנפדות לאחר תקופה ארוכה - 2/3 ויותר מתקופת הביטוח - יעלה ערך הפדיון על הפרמיות ששולמו לתכנית הביטוח, משום שהריבית הצליחה , בדרך כלל, לכסות את העלויות הנ"ל.

בביטוחים קלאסיים - מעורב, כל החיים, גמלא- ערכי הפדיון רשומים בשיעורם לכל 1000 ש"ח סכום ביטוח או לכל-100 ש"ח גמלא חודשית  שנרכשה.

בתכניות "עדיף" או "פרופיל" רשומה נוסחת הפדיון כ-% מן הפרמיה ששולמה לתכנית הביטוח היסודית.

בפוליסות קלאסיות - מעורב, כל החיים , גמלא, קיים גם "ערך מסולק", המהווה סכום ביטוח מופחת, חפשי מתשלום פרמיות. הערך המסולק,  נגזר מערך הפדיון, ומשקף את החלק היחסי שהפוליסה שולמה מתוך ס"ה תקופת הביטוח שתוכננה מראש.

כאשר מבוטח מפסיק לשלם פרמיות ואינו פודה את הפוליסה, היא הופכת ל-פוליסה מסולקת", בסכום ביטוח מופחת. נניח למשל, לצורך הפשטות, כי אדם סילק פוליסה מסוג "מעורב" לאחר ששילם 10 שנות תשלום מתוך 30 שנים שהן תקופת הביטוח, ונניח כי סכום הביטוח שלו היה 100,000 ש"ח.

עתה, משהפסיק לשלם מבלי שפדה את הפוליסה, תהפוך הפוליסה שלו ל"פוליסה מסולקת" בסכום של כ- 35,000 ₪ (סכום מופחת !), אשר ישולמו במקרה מותו או - לחילופין - בתום תקופת הביטוח.
כפי שאנו רואים, הסילוק אינו משנה את סוג הפוליסה או את המקרה בו ישולם סכום הביטוח
מובן שפוליסה שסולקה ניתנת לפדיון מאוחר יותר, וחידושה מותנה בהסכמת חברת הביטוח.
ניתן לבצע גם פדיון חלקי ו/או סילוק חלקי של פוליסות, ואף לשלב בין הפעולות. למשל , אדם הזקוק לכסף ומבקש להקטין את תשלומיו לכדי 1/3 מתשלומיו השוטפים, יכול לבקש מחברת הביטוח לפדות 1/3 מן הפוליסה, 1/3 נוסף, ולהמשיך לשלם בגין השליש הנותר.
ערך הפדיון  של פוליסה יכול לשמש בסיס להלוואה שהמבוטח יבקש מחברת הביטוח - בעצם הוא לווה את הכספים מעצמו !  ניתן לקבל הלווה עד גובה 90% מערך הפדיון של הפוליסה (אם אינה מהווה קופת גמל!), ללא ערבים או משכון (למעט משכון הפוליסה, כמובן), בפרוצדורה קצרה וקלה, ולקבוע החזרים נוחים למבוטח במיוחד. עם זאת יש חובה מובהקת לשלם - לפחות את הריבית על ההלוואה - ביחד עם הפרמיות השוטפות לפוליסה.
 
פוליסות 2004 ואילך.

הפוליסות המופקות משנת 2004 שונות מאלה שקדמו להן בהיותן פוליסות "שקופות" - על פי דרישת אגף שוק ההון.
בכך הכוונה היא הפרמיה תחולק לשלשה מרכיבים שיהיו גלויים בפני המבוטח :
מרכיב ההוצאות :
א. תנאי הפוליסות החדשות מחייבות גילוי מרכיב ההוצאות בפני המבוטח, היכול לבחור בין מגוון מסויים של רכיבי הוצאה. חלק מההוצאות הוא % מסויים מהפרמיות הנגבות מדי חודש - בין 6% ל-13%., וחלקן הוא מתוך הצבירה הכספית שבפוליסה, ומטרתן של אלה הוא לכסות את הוצאות ניהול ההשקעות, בין 1% עד 2% מהצבירה הקיימת בפוליסה.
ב. ככל שמרכיב ההוצאות מתוך הפרמיות עולה, יורד מרכיב ההוצאות מתוך הצבירה, ולהיפך.
ג. למבוטח יש אפשרות לבחור במבנה הוצאות קבוע, למשל 7% מהפרמיות ו-1.4% מהצבירה, או מסלול הוצאות משתנה, בו ההוצאות מהוות ב-5 השנים הראשונות 13% מהפרמיה, ואח"כ יורדות מדי שנה ב-1% , עד אשר יגיעו בשנה ה-13 ל-5% , ובמקרה כזה יהיו ההוצאות מתוך הצבירה 1% בלבד.

מרכיב הסיכון :

בתעריפי הריסק יש כמובן הפרדה בין גברים ובין נשים, ובין מעשנים לשאינם מעשנים. גובה הריסק אינו תלוי בס"ה המשולמת  ואינו נגזר ממנה, אלא המבוטח מחליט על גובה הסכום הנחוץ לו, ומשלם זאת , על פי בחירתו, מתוך ס"ה הפרמיות המשולמות על ידי, או משלם על כך בנוסף לפרמיה אותה התכוון לשלם למרכיבי החסכון מההוצאות. הדברים רלוונטיים בעיקר בביטוחי מנהלים, היכן שהפרמיה לסיכון יכולה להיות משולמת מתוך כספי התגמולים, או בנוסף עליהם מצד העובד.
מרכיב החסכון :
לחסכון שבפוליסה מופנית יתרת הפרמיה לאחר ניכוי עלויות הסיכון וההוצאות הנגזרות מן הפרמיה. מובן כי מצבירת החסכון מנוכה החלק מההוצאות בו מחויבת הצבירה.
טבלת ערכי הפדיון בביטוחי פרט, שגם היא משתנה מחברה לחברה, מבטיחה בדרך כלל פדיון של 75% מהפרמיות שהופנו לחסכון (לאחר ניכוי ההוצאות, כמובן!) בתום השנה הראשונה, והשיעור גדל ב-3-4% לשנה עד אשר בתום השנה  ה-7 אין יותר קנס פדיון על מרכיב החסכון.
טבלת ערכי הפדיון בביטוחי מנהלים או תכניות המהוות קופת גמל לעצמאים מתחילה בדרך כלל ב-85% מן הפרמיה ששולמה למרכיב החסכון , ועולה ב-3% לשנה כך שבתום השנה החמישית לא נגבה יותר קנס פדיון בפוליסות המהוות קופת גמל לעצמאים או לשכירים.
בביטוחי מנהלים קיימת אפשרות להחליט על רכיב הוצאות מהצבירה בלבד מכספי הפיצויים, ואזי לא ייגבו דמי ניהול מהפרמיה לפיצויים, אלא שדמי הניהול מהצבירה יהיו בדרך כלל בשיעור המירבי המותר - 2% , וערך פדיון הפיצויים יעמוד על 100% מהפרמיה ששולמה לרכיב זה,  ללא קנס ביטול.
מסלולי השקעה שונים מהווים חידוש נוסף בדרך ניהול החסכון בחברות הביטוח. המבוטח רשאי לבחור במסלולי השקעה שונים - כפי המקובל בקופות הגמל - אג"ח מינימום 80%, מט"ח, כללי עד 35% למניות, אג"ח ופקדונות בלבד, צמוד דולר, אג"ח 65% , מסלול מוטה מניות, או, וזו ברירת המחדל - לפי תיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים הרגיל של החברה.
המבוטח רשאי להחליף את מסלול ההשקעות שלו עד 4 פעמים בשנה ללא עלות, ואם ישנה את דעתו יותר מכך, תגבה החברה עמלה של 0.25% מהסכום מועבר ממסלול למסלול בכל פעם נוספת.

ביטוחי ריסק  - "מגן"

1.    מהות התוכנית

א. הביטוח יכול להיות  ביטוח יסודי, וגם לשמש כנספח ביטוח נוסף לביטוח  יסודי אחר.
ב.  במהותה זו תוכנית מקבוצת הריסק שמשמעה יצירת קרן לעת מוות, ואין בה מרכיב של צבירת קרן לעת זקנה, כלומר סכום הביטוח משולם  בעת מקרה מוות בלבד.

2.    פרטים טכניים

א.  גיל כניסה מזערי - 18 ומירבי - 55. בחלק מהחברות ניתן להצטרף מאוחר יותר.
ב.  תקופת ביטוח לכל היותר עד גיל ביטוחי 65 (בחלק מהחברות גם לגיל גבוה יותר) וכנספח - או עד למועד בו נגמר הביטוח היסודי בפוליסה - התאריך המוקדם בין השניים.
ג.  פרמיה - משתנה כל 12 שנה (מגן 12) כל 5 שנים (מגן 5) או כל שנה ("מגן-1") וכו'. בדרך כלל תעריף החידוש זול יותר מאשר הכניסה באותו גיל בגילים צעירים, ולהיפך בגילים מבוגרים.
ד.  חידוש - על אף שהפרמיה משתנה מידי תקופה, הביטוח המתחדש באופן אוטומטי עד לתום תקופת הביטוח ללא צורך בהוכחה מחדש של מצב הבריאות (ראה סעיף ב' דלעיל).
ה.  זכות ההמרה - ביטוח מגן יכול להיות מומר לביטוח קבע (מעורב, לכל החיים וכו') ללא כל צורך בהוכחת בריאות. ההמרה מובטחת עד שלש שנים לפני תום תקופת הביטוח או גיל 62 - לפי הקרוב יותר. (עיין בנספח).
ו.  סכומי ביטוח - לא מוגבלים בביטוח יסודי. אם נמכר כנספח, סכום  הביטוח יוגבל בחלק מהחברות עד פי 6 מסכום הביטוח היסודי (תלוי במדיניות  חברת הביטוח).
ז.  סיכוני מלחמה - מכוסים.
ח.  ביטוחים עסקיים - התוכנית אינה מוכרת כקופת גמל על ידי שלטונות המס.
ט.  פדיון וסילוק - אין בתוכנית זו, מאחר ואינה צוברת  חיסכון.
י.  נספחים - אם התוכנית משמשת כביטוח יסודי , ניתן לצרף אליה כנספחים את כל הכיסויים המקובלים.
יא.  הצמדה - סכומי הביטוח צמודים למדד.

3.    שימושים

א. תעריף התוכנית הוא נמוך ביותר, מאחר ואין בה כלל מרכיב של חסכון, והשימוש העיקרי שלה הוא הענקת חיסוי בסכומי ביטוח  גבוהים בעלות נמוכה. מומלץ כי תוכנית זו תנוצל על ידי מי שזקוק לסכומי  ביטוח גבוהים (מיידית): -
1)  בעלי משפחות גדולות וזוגות צעירים בתחילת דרכם החסרים אמצעים לביטוח יקר. 
2) חייבים הרוצים להבטיח כי במותם משפחתם לא תנושל מרכושה.
3) צעירים הזקוקים לביטוח חיים על מנת לקנות ביטוחים נוספים לעניין הנכות ואובדן כושר עבודה (יפורט בנפרד).
4) מי שזקוק לביטוח חיים גבוה באופן זמני וקצוב.

"רמה" -  נספח לביטוח ריסק לבן/בת זוג של המבוטח בביטוח היסודי

זהו נספח לביטוח ריסק המאפשר להוסיף מבוטח שני לפוליסה. הייחוד שלו הוא כי במקרה מותו של המבוטח הראשי, ימשיך המבוטח השני להיות מבוטח עד תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה וזאת מבלי לשלם פרמיה בתקופה זו. עקב תכונה זו הביטוח יקר ב  0.3- 0.5 פרומיל מביטוח ריסק רגיל לאותו גיל.

 


הכנסה למשפחה


1.    מהות הביטוח

א.  ביטוח זה הוא מסוג ריסק, (למקרה מוות בלבד), המבטיח למוטבים תשלום חודשי מיום                                   המוות ועד תום תקופת הביטוח, במקום סכום חד-פעמי.
ב.  תקופת הביטוח מחושבת מיום תחילת הביטוח הנוסף. 
ג. סכום הביטוח בפוליסות שתחילת הביטוח בהן הוא החל ב - 1.1.91 ישולם בהתאם לעקרונות הפוליסה המשתתפת ברווחים. (הצמדה למדד עד ליום התביעה, והתשלום החודשי יוצמד לתשואה על תיק ההשקעות)

2.    פרטים טכניים

א. הביטוח נמכר בדרך כלל כביטוח נוסף (נספח) לביטוח יסודי.
ב.  הביטוח נמכר לגילאי כניסה מ - 20 עד 55 ולתקופות ביטוח מ - 5 שנים ןמעלה.
ג.  ניתן לרכוש באותה פוליסה מספר נספחים של "הכנסה למשפחה", וכך להתאים את התכנית לצרכים הספציפיים של המשפחה.
ד.  ניתן לרכוש ביטוח הכנסה למשפחה למבוטח הראשי בפוליסה ו/או לבן/הזוג.
ה.  אם רוצים להוסיף באותה פוליסה כמה סוגים של ביטוח נוסף למקרה מוות (מגן,רמה), יש להתייחס לסכום הביטוח הנלקח לצורך החיתום בביטוח הכנסה למשפחה (ראה להלן) כאל סכום ביטוח מגן/רמה.

3.    מאפיינים נוספים

א.  המרה: הביטוח מכיל זכות המרה אחר כפי שהיא קיימת ב"מגן" ו"רמה".
ב.  כיסויים וביטוחים נוספים: לא ניתן להוסיף לביטוח זה ביטוחים וכיסויים נוספים.
ג.  ערך פדיון וסילוק: בהיותו ביטוח סיכון בלבד, אין בתכנית ערכי פדיון ו/או סילוק.
ד.  תקופת תשלום הפרמיות היא כ - ¾ מתקופת הביטוח.

4.    חיתום

לצורך חיתום תילקח מכפלת ההכנסה החודשית ב - 10 ובתקופת תשלום הפרמיות כאילו היה זה סכום ביטוח ריסק. שיטת תוספת בריאות ותוספות מקצועיות יהיו כמו במגן ורמה.

 

 

 

 

 


כיסויי נכות ותאונה - הערות כלליות

הכיסויים הנוספים הבאים, המתייחסים לנספחים המבטיחים תשלומים במקרה נכות , מוות מתאונה או אובדן כשר העבודה כוללים הוראות והחרגות שאינן קיימות בתכניות לביטוח חיים - הן היסודיות והן אלו המשמשות כנספחים לביטוח נוסף לסיכון מוות מכל סיבה שהיא.

בעוד שבביטוח החיים אין על המבוטח חובת הודעה על שינוי עיסוק, מקצוע או תחביב מסוכן, הרי קיימת חובה כזו בכיסויים הנוספים למוות או נכות מתאונה, בהרחבה לנכות מלאה ומוחלטת ובביטוח לאובדן כשר העבודה.

הסיבה לכך היא כי בכיסויי הנכות השונים קיימת רגישות גבוהה לרמת הסיכון עקב העיסוק , המקצוע או התחביב, ולכן נדרשת הודעה על שינוי .

במקרה של אי הודעה על שינוי הכיסוי אינו מתבטל, אולם סכום הפיצוי יותאם לפרמיה ששולמה בפועל. במקרה של שינוי המקטין את הפרמיה, לא יוגדל סכום הכיסוי הביטוחי, אלא תוחזר פרמיה לתקופה מוגבלת - שניתן להוכיחה.

החברה תהיה פטורה מתשלום רק אם תוכל להוכיח כי אינה מקבלת מבוטח העוסק בעיסוק , מקצוע או תחביב שעליו לא הודיע, וכי הייתה מבטלת את הכיסוי לו ידעה על השינוי.

כן קיימות בכיסויים אלה החרגות שונות שאינן קיימות בביטוח חיים. על פי החרגות אלה חברת הביטוח תהיה פטורה מחובת התשלום אם מקרה המוות מתאונה או הנכות ארעו כתוצאה מאלה :

א. התאבדות או נסיון התאבדות
ב. שימוש בסמים או בהשפעת אלכהול
ג. השתתפות במעשה פשע
ד. שירות צבאי, פעולה מלחמתית או פעולת טרור - אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.

בירור הזכאות לפיצוי מגורם ממשלתי נועדה לוודא את אופי הפגיעה, ולאו דווקא למנוע כפל פיצוי.


בחלק מן החברות ניתן לרכוש כיסויים אלה כפוליסות בפני עצמן, בעיקר הדברים אמורים לגבי הביטוח לאובדן כשר העבודה, אולם לרוב הכיסויים האלה מופיעים כנספחים לפוליסות ביטוח חיים.

ביטוח נוסף (נספח) לתשלום סכום נוסף במקרה מוות מתאונה.

1.    מהות התוכנית
 
א. חברת הביטוח תשלם את סכום הביטוח הנקוב  בסעיף זה בפוליסה (אם נרכש, כמובן) במקרה שהמוות אירע תוך כדי תאונה או בתוך 90 יום ממועד התאונה, כתוצאה ישירה ממנה.
ב.  הביטוח נמכר כנספח לביטוח יסודי.

2.    פרטים טכניים

א. סכום הביטוח - תקרת סכום הביטוח היא עד סה"כ סכום ביטוח החיים הקיים בפוליסה (למשל: סכומי הביטוח בתכניות מעורב + מגן).
ב.  תקופת הביטוח היא עד לגיל 65 או עד לתום תקופת הביטוח היסודי -  לפי המוקדם מבין השניים.
ג.  גיל כניסה מירבי - 55 (בחלק מהחברות -  60).
ד.  פרמיה - נמוכה וקבועה לאורך כל חיי הפוליסה, ונקבעת עפ"י גיל המבוטח ומקצועו. יש להודיע על שינוי במקצוע או בעיסוק או בתחביב מסוכן כדי להתאים את הפרמיה.
ה.  תשלום התביעה - מותנה בעמידה במבחן ההגדרתי של תאונה ואינו כולל רשימת אירועים המפורטים בנספח והמוחרגים מהכיסוי הביטוחי.(נא עיין).
ו.  הצמדה - למדד.

3.    שימושים

א. מומלץ להוסיף ביטוח זה לפוליסה של מבוטח אשר עקב עיסוקו הוא חשוף לסיכון מוות מתאונה.

 

 

נספח לתשלום סכום ביטוח נוסף במקרה נכות עקב תאונה


1.    מהות התוכנית

א.  התוכנית יכולה לשמש כנספח לביטוח יסודי. סכום הביטוח ישולם - במלואו או בחלקו - למי שהפך נכה (מלא או חלקי ) כתוצאה מתאונה.
ב. כנכות מלאה יחשב אבדן מלא ולצמיתות של הראיה בשתי העיניים, אבדן שימוש לצמיתות בשתי גפים, או מחלת רוח שאינה ניתנת לריפוי.
ג. לגבי פגיעות אחרות  בתנאי הנספח יש טבלה המגדירה  פגיעות חלקיות כ-% מסכום הביטוח המלא שנרכש תחת נספח זה.

2.    פרטים טכניים

א.  סכום הביטוח - תקרת סכום הביטוח היא  סה"כ סכום ביטוח החיים הקיים בפוליסה (כלומר: מעורב + מגן).
ב. תום תקופת הביטוח היא בתום תקופת הביטוח היסודי או בהגיע המבוטח לגיל 65 - לפי המועד המוקדם מבין השניים.
ג. גיל כניסה מירבי - 55 (לעתים אפשר 60).
ד.  פרמיה - נמוכה וקבועה לאורך כל חיי הפוליסה, נקבעת על סמך מקצועו ועיסוקו של המבוטח, החל  ב-1 ועד 3 פרומיל. יש להודיע על שינוי במקצוע, עיסוק או תחביב כדי להתאים את הפרמיה.

ה. תשלום תביעה
1) מותנה בעמידה במבחן ההגדרתי של תאונה: פגיעה אלימה חיצונית , מקרית וגלוייה לעין.
2) גם לאחר תשלום תביעה בגין נכות חלקית יש להמשיך ולשלם את הפרמיה המלאה עבור נספח זה, כדי שהתביעות הבאות ייגזרו כ-% מסכום הביטוח המקורי שבנספח, ולא מהסכום המופחת לאחר תשלום תביעה חלקית.
3) עם תשלום תביעות בגובה סכום הביטוח המלא שנרכש בנספח זה, יתבטל הנספח.
4)  לא כל אירוע מכוסה בנספח זה. ראה רשימת הגבלות והחרגות בנספח).

ו. הצמדה : הכיסוי מוצמד למדד.

3.    שימושים

א.  הכסוי מתאים, עקרונית, לכל אדם ומשמש מנוף למכירות ביטוח לרווקים  ולבעלי מקצועות ועיסוקים מסוכנים, וכן לאנשים אשר ביטוח למקרה מוות אינו בראש מעיניהם.
ב. ניתן להוסיף כסוי זה לכל פוליסה (בתנאי שרשימת המקצועות מאפשרת זאת).

 

 

 

 

 

ביטוח לפיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן כושר העבודה
( ידוע בשם "שלב", "שלווה" "מאור" וכו')

1.    מהות התוכנית

א.  ביטוח זה עונה על בעיה של אובדן ההכנסה עקב פגיעה בכושר העבודה כתוצאה ממחלה או מתאונה, לתקופה זמנית או קבועה.
ב.  חברת הביטוח תשלם למבוטח סכום חודשי כנקוב בפוליסה ו/ או תשחררו מחובת המשך תשלום הפרמיות, אם איבד את כושרו לעבוד לתקופה העולה על תקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה .
ג. ניתן לרכוש נספח לביטוח "שחרור מתשלום פרמיה" בלבד, או "פיצוי חודשי", הכולל שחרור מתשלום הפרמיה.

2.    פרטים טכניים

א. הגדרת אי כושר העבודה -  ההגדרה הסטנדרטית קובעת כי מבוטח , שעקב מחלה או תאונה איבד לפחות 75% מכושרו לעסוק בעיסוק או במקצוע בו עסק לפני האירוע, ושעקבותיו אינו יכול לעסוק בעיסוק אחר, סביר ומתאים בהתאם להשכלתו , הכשרתו וניסיונו ייחשב כמי שאיבד את כושר העבודה.
ב.  גיל כניסה מזערי לביטוח זה - 20 ומירבי - 55.
ג.  תום תקופת הביטוח - עד המועד בו נגמר הביטוח היסודי, או גיל 65, לפי המוקדם.
ד.  תקופת ההמתנה - תקופה הנקבעת מראש (ומשפיעה על הפרמיה בהתאם) של שלשה או ששה חדשים ממועד תחילת אי הכושר לעבודה, ורק לאחריה חברת הביטוח מתחילה לשלם את הפיצוי החודשי.
ה.  הנספח מפרט באילו מקרים של אובדן כושר עבודה הביטוח לא מופעל ("הגבלת אחריות החברה") וכן הוראות שונות בדבר:
1) מגבלה כי הפיצוי הכולל (מכל המבטחים) לא יעלה על 75% מההכנסה הממוצעת.
2)  נוהל הגשת התביעה. (לפחות 30 יום לפני תום תקופת ההמתנה)
3)  תחולת הביטוח בחו"ל. (למשך שלשה חודשים בלבד)
4)  תחולת הביטוח על נשים בהריון. (יש כיסוי, למעט סיבוכי הריון, אולם יש כיסוי בשמירת הריון)
5)  קיימת חובת הודעה על שינוי מקצוע/ עיסוק.
6)  חזרתו של כושר העבודה (מלא או חלקי). (בחזרה חלקית - עד 50% ישולם לששה חודשים פיצוי יחסי)
7) בתביעה חוזרת תוך 6 חודשים מאותה הסיבה לא תחול תקופת המתנה נוספת.
ו. הצמדה - למדד בפוליסות צמודות, ובפוליסות משתתפות ברווחים -  שנתיים ראשונות של פיצוי שיוצמד למדד,  ואח"כ יוצמד לתשואה בתיק ההשקעות של החברה.
ז. קיימת גירסה בפרמיה קבועה, וגירסה בפרמיה משתנה.
ח. קיימת גירסה מוזלת, בה הביטוח יקזז פיצוי המשולם על פי פרק נפגעי עבודה בביטוח הלאומי.
ט. קיימת גירסה "מורחבת" לתשלום חלקי (לא יחסי!) של פיצוי במקרה אובדן חלקי (בין 26% עד 75%) מכושר העבודה. בגין כל 1% מעל 25% של אובדן כושר ישולמו 1.33% מהפיצוי שנרכש. גירסה זו מכסה רק אירועים שקרו לפני גיל 60, ואינה מכסה אירועים המכוסים על פי פרק נפגעי עבודה או חוק נפגעי תאונות דרכים.

3.    שימושים

א. הביטוח מיועד לכל מי שעובד ומומלץ לכלול בכל פוליסה לפחות את  החיסוי של "שחרור מתשלום פרמיות" שהוא ביטוח זול, ומבטיח כי במקרה של אובדן כושר העבודה תהיה הפוליסה פטורה מהמשך תשלום הפרמיות, ותישמר למרות זאת בתוקפה המלא.
ב. כיסוי זה, מתאים לשמש כמנוף מכירות לאנשים צעירים אשר אינם זקוקים לביטוח חיים  בשלב זה של חייהם, אלא בעיקר לביטוחי נכות ואובדן כושר עבודה.
ג.  בביטוחי מנהלים ותגמולים לעצמאים מוכרת ההפרשה לביטוח זה בניכוי כהוצאה.

מן הראוי לציין כי בשנים האחרונות ניתן לרכוש ביטוח מסוג זה בהגדרות מקצוע ועיסוק ספציפיים, וכן כפוליסות העומדות בזכות עצמן, ואינן מהוות נספח לפוליסה יסודית.

כן ניתן לרכוש פוליסה לביטוח זה בשילוב עם ביטוח סיעודי, כך ששני הסיכונים מכוסים בפוליסה אחת.

קיימים גם נספחים ופוליסות עם תקופת המתנה מקוצרת למקצועות מועדפים, או עם סף פיצוי - "פרמצ'יזה" .


יש להוסיף הסבר על "הרחבה" לתשלום הביטוח במקרה נכות מלאה ומוחלטת כתוצאה ממחלה או מתאונה 

מוות ומחלות קטלניות


1.    מהות התוכנית

זו תוכנית המבטיחה תשלום פיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה ( ברוב החברות מופיעות המחלות המפורטות להלן ברשימת המחלות בגינן משולם הפיצוי) ובחלק מהחברות  גם במקרה מות.

רשימת מחלות וטיפולים רפואיים.
התוכנית מבטיחה כי סכום הביטוח הנקוב בפוליסה ישולם בקרות הראשון מבין המקרים הבאים: -
א. מוות (בחברות הכוללות סיכון מוות בכיסוי זה)  או גילוי אחת מהמחלות הבאות:
ב. סרטן ממאיר.
ג. שבץ מוחי.
ד. אוטם שריר הלב.
ה. צורך בניתוח החלפת עורקים כליליים (מעקפים).
ו. אי ספיקת כליות כרונית המחייבת דיאליזה או השתלת כליה.
ז. השתלות:
ח. לב או לב/ריאות
ט. כליות
י. כבד (במקרה זה לסכום הביטוח יתווספו 50%).

בחלק גדול של החברות מורחב הכיסוי הביטוחי למקרים רבים נוספים של גילויי מחלה או מצבי בריאות בהם תשלם החברה את סכום הביטוח או חלקו.

2.    פרטים טכניים

א. הכיסוי הביטוחי הוא לאורך חיי הביטוח היסודי או עד גיל 65, לפי המוקדם.
ב. הפרמיה משתנה מדי 5 שנים בהתאם לגיל המבוטח בעת השינוי.
ג. קיים תעריף נפרד לגברים ולנשים, בשל שכיחות שונה של מחלות בין המינים.
ד. גיל כניסה מירבי - 55.
ה. סכום הביטוח: מוגבל עד 100,000 דולר בדרך כלל, תלוי בחברת הביטוח.
ו. ביטוח זה יכול לשמש כביטוח יסודי (בחלק מהחברות) וכן כנספח.
ז. יש חברות המאפשרות למכור את הכיסוי ללא הריסק למקרה מוות. במקרה זה הכיסוי יהיה נספח לפוליסות ביטוח חיים רגילות, ולא ימכר כתכנית עומדת בזכות עצמה.


3.    שימושים

א.  זו תוכנית רחבה מאוד המבטיחה פיצוי כספי משמעותי בעת מצוקה.
ב.  התוכנית מתאימה לכל סוג אוכלוסייה ללא הבדל  במצב המשפחתי, בהכנסה וכו'.

 

 

ביטוח סיעודי


   מהות הביטוח

 מטרת הביטוח הסיעודי היא לתת פיצוי חודשי לאדם הנמצא במצב  סיעודי המוגדר כאי יכולת לבצע מספר פעולות יום יומיות (ADL)  ללא עזרת אדם אחר.  

רשימת הפעולות כוללת בדרך כלל את המפורטות להלן:
א.   לקום ולשכב
ב.   להתלבש ולהתפשט
ג.   להתרחץ ולהתגלח
ד.   לאכול ולשתות
ה.   לשלוט על הסוגרים
ו.   ללכת (ריתוק לכיסא גלגלים או למיטה).

 חומרת המצב הסיעודי נקבעת בדרך כלל ע"י מספר הפעילויות שהמבוטח אינו יכול לבצע ללא עזרת אחר.  במקרה של אי יכולת לבצע 3 פעולות ישולמו (כיום - גם על פי הוראות המפקח על הביטוח) לפחות 50% מהפיצוי שנרכש, במקרה של 4 פעילויות ישולמו 2/3 או 75% מהפיצוי, ובמקרה של חוסר יכולת לבצע 5 או 6 פעילויות ישולם הפיצוי המלא.

כן מובטח פיצוי מלא במקרה שהאדם זקוק להשגחה מתמדת כדי למנוע ממנו לגרום נזק לעצמו או לאחר, במצב של "תשישות נפש" הנובע מדמנציה (סניליות) או אלצהיימר.  התניה זו נקבעה בחוזר המפקח לתנאי הביטוח הסיעודי.

 קיימים הבדלים בין תוכניות הביטוח של חברות הביטוח השונות ולכן יש צורך ללמוד כל תוכנית בנפרד. בכל מקרה הביטוח הסיעודי נערך לכל החיים.

ההבדלים בין החברות מתרכזים בקביעת הזכאות (ראה לעיל), בתקופות הפיצוי אותן ניתן לבחור - 2,3,5,8, שנים או לכל החיים, ובתקופות ההמתנה - חודש, חודשיים, שלשה או ששה חודשים. בכל החברות הביטוח הוא על בסיס פיצוי, ואין צורך להביא קבלות על הוצאות בפועל, בניגוד לביטוחים מסוג זה הקיימים במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים, המבוססים על שיפוי חלקי.

בחלק מהחברות ניתן לרכוש את הביטוח בפרמיה חד-פעמית, ובחלק ניתן (לצעירים, כמובן) לרכוש אותו תמורת פרמיה שתשולם עד גיל 65.

משנת 2004 על פי חוזר המפקח על הביטוח , ברוב חברות הביטוח המבוטח זכאי לפיצוי מלא אם אינו יכול לבצע 3 ADL או 2 , אם אחד מהם הוא אי-שליטה על הסוגרים.
ברוב חברות הביטוח תקופת ההמתנה היא אחידה - 60 יום.
יש להוסיף במקום זה הסבר על תכניות ביטוח הבריאות - תכניות למימון ניתוחים !
הצמדה בביטוח חיים


ביטוח חיים צמוד החל להיות משווק במדינת ישראל בשנת 1957, עם חתימת הסכמי ההשקעה של הממשלה עם התאחדות חברות הביטוח לביטוח חיים צמוד.

המדינה הבטיחה לחברות הביטוח כי תנפיק עבורן אגרות חוב צמודות בריבית קבועה מראש, כולל חידוש אגרות החוב שמועדן יסתיים, וכך חברות הביטוח יכלו להבטיח למבוטחיהן פוליסות בהן סכומי הביטוח וערכי החסכון יהיו צמודים חוזית למדד.

עד שנת 1962 הייתה גם אפשרות לרכוש ביטוח חיים צמוד לדולר, והממשלה הנפיקה עבור פוליסות שנרכשו תוך הבטחת הצמדה לדולר אגרות חוב צמודות לדולר באופן דומה לזה של הצמודות למדד.

בפוליסות שהופקו עד 1.2.1975 (שנים שהאינפלציה לא הייתה גבוהה במיוחד) השתנה המדד הקובע בפוליסות אחת לחצי שנה : באחד לפברואר ובאחד באוגוסט. העדכון: בגובה השינוי בחצי השנה שחלפה.

למשל - בראשון  לאוגוסט הותאמה הפוליסה למדד האחרון הידוע. מדד זה פורסם ב-15.7 שקדם לעדכון, ובפועל זהו המדד של חודש יוני.

עם התגברות האינפלציה ( והתקדמות מערכות המיכון !) התעורר הצורך לשנות את השיטה. הממשלה לא רצתה להמשיך ולהנפיק אג"ח עם מדד רטרואקטיבי, ולעומת זאת נגרם גם נזק למבוטחים שנפטרו בחודש ינואר, למשל, מאחר והמוטבים קיבלו סכום הצמוד למדד מלפני 5 חודשים…..

ב-1.2.1975 עברו החברות - עקב שינוי הסכם ההשקעות עם האוצר - לפוליסות הצמודות באופן חודשי למדד, אם כי הפוליסות הותיקות נשארו ללא שינוי.

ב-1.1.1982 נכנס לתוקפו חוק חוזה הביטוח, וחברות הביטוח מצאו עצמן מפסידות שני מדדים עקב החובה לשלם תביעות תוך 7 ימים (במקום 30 יום) ועקב החובה לשלם לפי המדד הידוע ביום התשלום בפועל. מנגד שינה האוצר את תנאי ההשקעה, כך שחברות הביטוח קיבלו על השקעתן בחודש מסויים את המדד בגין אותו חודש, בעוד שהמבוטח קיבל על השקעתו את המדד הידוע באותו החודש ( ועל פיו שילם את הפרמיות !) כך שגם מכיוון זה נוצר הפסד של 2 מדדים לחברות הביטוח.

הפתרון נמצא , ובפוליסות שהופקו בין 1.1.83 ובין 31.12.1990 (סוף עידן הפוליסות הצמודות) גבו חברת הביטוח תוספת של שני מדדים לכל פרמיה ("המדד המשוקלל").

נמצא גם פתרון לבעלי פוליסות ותיקות הצמודות  למדד אחת לחצי שנה -  הם שילמו מדי חודש תוספת של 35% מעלית המדד, והסיכונים (לא החסכון!) בפוליסות האלה הוצמדו למדד באופן חודשי.("מדד חודשי מתואם").
 

 

הטבלה להלן מתארת את שינויי המהות העיקריים בהתפתחות שיטות ההצמדה בישראל, כאשר כל פוליסה נשארה צמודה על פי התנאים המקוריים שהיו קיימים בעת הנפקתה.


תאריך תוקף           מ - 1.7.57
עד - 31.1.75 מ - 1.2.75
עד - 31.12.82 מ - 1.1.83
עד - 1990/91
היום הקובע :
למוות

 

לתום תקופה


לתשלום פרמיה

המדד הקובע

הידוע ב: 
יום המוות

 

יום גמר הביטוח


יום הפרעון

 

1.2 או 1.8 שלפני היום הקובע 
האחד בחודש בו מת המבוטח


יום גמר הביטוח


יום הפרעון

 

ביום הקובע
 
יום תשלום התביעה

 

יום התשלום


יום הפרעון + 2 מדדים ("מדד משוקלל")


ביום התשלום בפועל

 

 

צמתי חיים - עבודה ראשונה

לומדה מאתר מגדל

1

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/AllAbout/PersonalPlanning/lifeJunctions/Pages/AgentsShortAndSimpleFirstJob.aspx

בריאות - למה חשוב

לומדה מאתר מגדל

2

https://www.migdal.co.il/He/insurance/HealthInsur/SifriyatHaMeida/Pages/AgentsShortAndSimple.aspx

חיים חדשים - פרישה

לומדה מאתר מגדל

3

https://www.migdal.co.il/He/50/Tools/Pages/AgentsTothepoint.aspx

קרן פנסיה - מהי?

לומדה מאתר מגדל

4

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/AllAbout/PersonalPlanning/Pages/AgentsLomda.aspx

תיקון 3

לומדה מאתר מגדל

6

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/gemel/Pages/AgenetsLomda3amandment.aspx

קרן פנסיה - מהי?

סימולטור מאתר מגדל

7

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/AllAbout/PersonalPlanning/Pages/AgentsPensionSimulator.aspx

קוויז השתלמות

קוויז מאתר מגדל

8

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/hishtalmut/Info/Pages/AgentsQuiz_Hishtalmut.aspx

קוויז סיעודי

קוויז מאתר מגדל

9

https://www.migdal.co.il/He/insurance/handicappedInsur/Pages/AgentsDisabledQuiz.aspx

למה חשוב להתחיל לחסוך מוקדם?

וידאו מאתר מגדל

10

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/PensionVOD/Pages/Important.aspx

הסכם פנסיה חובה

וידאו מאתר מגדל

11

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/PensionVOD/Pages/ManadatoryPension.aspx

מעבודה ראשונה ועד לפנסיה

וידאו מאתר מגדל

12

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/PensionVOD/Pages/ZomteiHaim.aspx

מחשבון פנסיה

מחשבון מאתר מגדל

13

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/AllAbout/Pages/pensioncalc.aspx

מחשבון סיעודי

מחשבון מאתר מגדל

14

https://www.migdal.co.il/He/insurance/handicappedInsur/Pages/CalcularTest.aspx

מחשבון מזור 31

מחשבון מאתר מגדל

15

https://www.migdal.co.il/He/insurance/HealthInsur/SifriyatHaMeida/Pages/Mazor31Calc.aspx

סימולטור ריסק

סימולטור מאתר מגדל

17

https://www.migdal.co.il/He/insurance/LifeInsurance/InfoLibrary/Pages/SimulatorRiskAgents.aspx

מחשבון ריסק

מחשבון מאתר מגדל

16

https://www.migdal.co.il/He/insurance/LifeInsurance/InfoLibrary/Pages/CalcRiskAgents.aspx

קוויז קופות גמל וביטוח

קוויז מאתר מגדל

18

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/lifeinsaving/HakolAlBituahHaimImHisachon/Pages/QuizMenahalim.aspx

 

חיים אריאל  - C.L.U

מומחה לניהול ותכנון חיסכון ארוך טווח
הסדרי פנסיה ,גמל,ביטוח ופיננסיים

ייעוץ וניהול לעריכת תיקי ביטוח פנסיוניים
ייעוץ וטיפול בחברות, מפעלים ועובדים בנושא ההסדרים הפנסיוניים והתאמות ההסדרים למצבים המשתנים לפי שינויי החקיקה.תכנוני מס בעת פרישה ממקום עבודה ברמת מעביד ועובד,

חדשות ועדכונים

הקלות במס לשכירים


לעובד/ת השכיר/ה

רשות המיסים פרסמה בימים
אלו ,עלון להן זכאי כל עובד שכיר ,בקישור המצורף ניתן לקרוא על היקף ההקלות.לרשימת ההקלות לחץ כאן